دفاع و حرفه ای گری

ضرورت مهارت افزایی برای وکالت کردن و تفاوت واقعی آن با دانش حقوق

The Necessity of Lawyering Skills and the Real Difference of the Legal Knowledge Lawyers and legal academics are deeply conflicted about the practical impact of the knowledge of law on the improvement of legal services performed by lawyers.…

وکالت کردن ، نگرشی مفهومی و لزوم توجه به حرفه ای گری

,
بدون شک ، تأثیر عمیق توسعه اینترنت ، نوآوریها و پیشرفتهای بیشماری در فن آوری مشاهده شده است که در همه حوزه های جامعه به عنوان یک کل نفوذ می کند. چنین ظهور فناوری پیشرفت های چشمگیری در ارتباطات و اطلاعات به طور همزمان ایجاد می کند در حالی که ایجاد چالش هایی در زمینه حفظ حریم خصوصی و اطلاعات حساس ضروری است.