بایگانی برچسب برای: پرونده های موفق در زمینه شرکت های تجاری

شبهه در امکان اقامه دعوی از سوی ثالثی که در عین حال مدیر عامل شرکت سهامی خاص است.

۱) استقلال شخصیت حقوقی و دارایی های شرکت و لزوم توجه به انفکاک آن از مدیران، سهامداران و ثالث به موجب ماده (۵۸۳) قانون تجارت، کلیه شرکت های تجاری مذکور در ماده (۲) قانون اخیر الذکر، از شخصیت حقوقی برخوردارند. هنگامی که از شخصیت حقوقی برای شر…

حکم داور و امکان ابطال آن در مورد تایید انفساخ مبایعه نامه سهام یک بیمارستان

الف) شرح ماجرا ۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی تعداد  ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد. ۲) شرایط قرارداد نیز بدین ترتی…

فروشنده ای که چک معامله را به ثالث منتقل کرده و امکان فسخ معامله ای که آن چک ثمن معامله بوده است.

الف) شرح ماجرا ۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی به شماره ۴۹۷/م تعداد  ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد. ۲) شرایط قراردا…

بطلان رای داو به تایید انفساخ در حالی که درخواست خواهان داوری حکم به الزام درج نام وی در دفتر سهام بوده است.

الف) شرح ماجرا ۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی تعداد  ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد. ۲) شرایط قرارداد نیز بدین تر…

امکان تقاضای دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملکی که تصرف آن از سوی شرکتی بوده که خود متقاضی مدیر عامل آن است.

وکلای خوانده (شرکت) دو رویکرد متناقض را در پیش گرفتند. در بخشی مدعی آن بوده اند که شرکت خوانده، ملک موکل را تصرف ننموده  است و در قسمت دیگر بر این ادعا هستند که ملک تحت تصرف شرکت خوانده بوده، لکن به دلایلی اختیار تصرف از سوی خواهان به صورت تبرئی و…